بدترین دروغ‌ها گمان بد به مردم بردن است. حضرت محمد (ص)

از نفرین مظلوم بپرهیز زیرا وی به دعا حق خویش را از خدا میخواهد و خدا حق را از حق دار دریغ نمیدارد . حضرت محمد (ص)

هر گاه دیدى كه مؤمن خاموش و با وقار است به او نزدیك شو زیرا كه او كلمات حكمت آمیز گوید.حضرت محمد (ص)

هر كه كسی را در گناهی رسوا كند چنان است كه آن گناه را خود كرده است و هر كه مؤمنی را به چیزی سرزنش كند از دنیا نرود تا آن را خود بكند.حضرت محمد (ص)

از رحمت الهی دور باد آن کسی که ثروتمندی را به علت مال و سرمایه اش تکریم و احترام نماید.حضرت محمد (ص)

میان شما زمامداران بدى میباشد پس هر كس گفتار آنان را تصدیق كند و آنان را در ستم ‏هایشان همكارى و كمك نماید از امت من نخواهد بود آن كس و من هم پیغمبر او نیستم و روز قیامت در حوض بر من وارد نخواهد شد. حضرت محمد (ص)

كسى كه چشم دوزد به آنچه از دنیا در دست مردم است اندوهش به درازا كشد و آنچه را خداوند برایش روزى ساخته بد شمارد و زندگى بر او ناگوار گردد. حضرت محمد (ص)

زینهار كه منازعه با مردم نكنید كه كرامت را می‌برد و مروّت را برطرف می‌كند. حضرت محمد (ص)

كسی كه از خدا طلب خیر می‌كند حیران نمی‌شود و كسی كه در كارها با مردم مشورت می‌كند پشیمان نمی‌شود. حضرت محمد (ص)

هر كس از شما در خوردن قسم جدیتر است به جهنم نزدیكتر است . حضرت محمد (ص)

بهترین كارها در پیش خدا نگهداری زبان است . حضرت محمد (ص)

آنكه در فرو بردن خشم از دیگران بیشتر است ، از همه كس دور اندیشتر است . حضرت محمد (ص)