مراقب افکارت باش که گفتارت می شود.

مراقب گفتارت باش که رفتارت می شود .

مراقب رفتارت باش که عادتت می شود.

مراقب عادتت باش که شخصیتت می شود.

مراقب شخصیتت باش که سر نوشتت می شود.
ارسال شده توسط مدیر وبلاگ نظر بدهید