به نظر شما انسان

 چه فوایدی دارد؟هدف از درس خواندن چیست؟

شما دوست دارید مدرسه

 چه خصوصیاتی داشته 


باشد؟
.
.
.
جواب بدید