این دوره زمونه دنیا جوری می چرخه که بچه توشکم مادرش هم داره با لبتاب بازی میکنه .
خدایا عاقبت مارو بخیر کن.
                              کودک هنوز به دنیا نیامده در شکم مادرش نگاه کنید